Inau­gu­ra­ta “Li­be­ra”

L’im­bar­ca­zio­ne a vela per per­so­ne con di­sa­bi­li­tà mo­to­rie ac­qui­sta­ta dal Co­mu­ne con i fon­di del­la de­mo­cra­zia par­te­ci­pa­ta.